Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Taak bestuur

Het bestuur heeft onder meer tot taak:
a. de algemene leiding;
b. het opstellen en uitvoeren van een beleids- en activiteitenplan van het netwerk;
c. het toezicht houden op alles wat het netwerk betreft;
d. het beheer van de financiële middelen;
e. de vertegenwoordiging van het netwerk naar buiten toe.

Artikel 2: Taak voorzitter

De voorzitter heeft onder meer tot taak:
a. het algemeen coördinerend optreden binnen het netwerk;
b. het leiden van de vergaderingen;
c. het initiëren van activiteiten.

Artikel 3: Taak secretaris

De secretaris heeft onder meer tot taak:
a. het toezicht houden op alle administratieve en publicitaire zaken;
b. het (doen) notuleren van de vergaderingen en bijeenkomsten;
c. het beheer van het archief;
d. het bijeenroepen van de vergaderingen en bijeenkomsten;
e. het voeren van correspondentie;
f. het (doen) uitbrengen van een algemeen jaarverslag, onder meer houdende een overzicht van de activiteiten;
g. het bijhouden van de ledenlijst.

Artikel 4: Taak penningmeester

De penningmeester heeft onder meer tot taak:
a. het beheer van de geldmiddelen van het netwerk;
b. het (doen) voeren van de boekhouding en de financiële administratie;
c. het opstellen van een financieel jaarverslag;
d. het opstellen van een begroting.

Artikel 5: Taak vice-voorzitter

De vice-voorzitter heeft onder meer tot taak:
a. het vervangen van de voorzitter indien deze afwezig is;
b. het ondersteunen van de voorzitter bij de uitoefening van haar taken;
c. het toezien op de organisatie van de algemene bijeenkomsten;
d. en voorts al hetgeen de vice-voorzitter nuttig voorkomt.

Artikel 6: Overige taken

Over de overige bestuursleden kunnen in elk geval de volgende taken verdeeld worden:
a. publieke relaties;
b. fondswerving.

Artikel 7: Lidmaatschap

1. Om toegelaten te kunnen worden als lid van het netwerk dient men, cumulatief:

a. te beschikken over een baan met minimaal HBO werk- en denkniveau;
b. geen directe concurrente te zijn van één van de leden, tenzij het lid aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben;
c. vrouw te zijn.

2. Voor de toelating van nieuwe leden is een aspirant-ledenbeleid opgesteld.

Artikel 8: Vergaderingen, stemprocedure

Stemmingen over personen geschieden door middel van gesloten, ongetekende briefjes. Als niet juist uitgebrachte stemmen worden aangemerkt:
a. blanco stembriefjes;
b. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen of een niet verkiesbaar persoon vermelden;
c. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen;
d. ondertekende stembriefjes.

Artikel 9: Kandidaatstelling bestuursleden

1. Het bestuur doet aan de leden mededeling van de bestaande of de te verwachten vacature(s) in het bestuur uiterlijk een maand voor de invulling.
2. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen leden zichzelf voordragen.
3. De algemene ledenvergadering beslist over de benoeming.

Artikel 10: Contributie

1. Leden zijn verplicht jaarlijks een door de ledenvergadering vast te stellen contributie te voldoen.
2. Het jaar waarover de contributie is verschuldigd loopt gelijk aan het kalenderjaar.
3. Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar aanvangt, wordt de contributie voor het eerste jaar naar evenredigheid door het bestuur vastgesteld.
4. Als aanvangsdatum van het lidmaatschap geldt de eerste bijeenkomst waar het lid aanwezig is geweest.
5. Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, is desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 12: Commissies

1. Het bestuur kan voor bepaalde taken commissies in het leven roepen.
2. Het bestuur omschrijft de taak en de bevoegdheden van de commissie en verstrekt daartoe de middelen.
3. De commissie rapporteert aan het bestuur.

Artikel 13: Bijeenkomsten

1. Leden hebben toegang tot de bijeenkomsten van de netwerkvereniging.
2. Het bestuur kan andere personen toelaten tot de bijeenkomsten.
3. Indien dit is vermeld bij de uitnodiging, zijn ook introducés welkom.
4. Algemene bijeenkomsten worden in principe zes maal per jaar gehouden.
5. Minimaal één bijeenkomst per jaar heeft een maatschappelijk karakter.

Artikel 14: Vertegenwoordiging

Het bestuur kan besluiten de penningmeester schriftelijk volmacht te geven tot het innen van gelden en tot het beschikken over de kasgelden en de bank- en girotegoeden van de netwerkvereniging. Aan de bevoegdheid kunnen beperkingen gesteld worden.

Artikel 15: Bestuursbevoegdheid

Het bestuur behoeft bij rechtshandelingen waarmee een uitgave meer dan 1.500,- euro gemoeid is, de toestemming van de leden te krijgen zoals bepaald in de statuten artikel 9 lid 3.

X
X